• کارشناسی در روانشناسی (BSC) از دانشگاه ماینس، آلمان (1963)
 • دکتری پزشکی(MD) از دانشگاه ارلانگن، آلمان (1969)
 • دکتری ژنتيک انسانی و انسان شناسی (PHD) از دانشگاه ماينس، آلمان (1972)
 • پروفسوری در ژنتيک پزشکی (Prof) از دانشگاه مونيخ، آلمان (1991)
 • بنيانگذار، استاد و مدير اولین گروه ژنتيک انسانی در ایران، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1352 تا 1382).
 • بنيانگذار و رئيس کلينيک ژنتيک، تهران (1354 تا کنون).
 • استاد مدعو، مرکز کودکان معلول ذهنی، دانشگاه مونيخ، آلمان (1369 تا 1370).
 • کارشناس رسمي رشته ژنتيک انسانی، سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1355 تا کنون).
 • عضو کميته " اخلاق در ژنتيک پزشکی" سازمان جهانی بهداشت، ژنو (1373 تا 1380).
 • عضو پيوسته و دائمی فرهنگستان علوم جهان سوم، تريست (از1375).
 • عضو کميته ملی " اخلاق زيستی" کميسيون ملی يونسکو- ايران (1382 تا کنون).
 • عضو پيوسته و دائمی فرهنگستان علوم پزشکی ايران، تهران (از 1385).
 • کشف و گزارش گونه جديدی از ترانسفرين انسان "ترانسفزين ايران" (1367)
 • کشف و گزارش يک بيماری جديد ژنتيکی " مولتيپل سينوستوزيس شديد" در يک دودمان بزرگ ايرانی (1378)
 • تقدير نامه رئيس دانشگاه تهران به مناسبت" خدمات پژوهشي بسيار ارزشمند" (1364)
 • تقدير نامه وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی به مناسبت" کوشش در اعتلای بهداشت کشور" (1369)
 • لوح افتخار و جايزه ریاست محترم جمهوری از جشنواره جهانی خوارزمی، در پژوهش (1369)
 • دو لوح افتخار و جايزه جشنواره ابن سينا، در پژوهش (1378و 1382)
 • لوح افتخار و جايزه جشنواره رازي، در انتشارات (1387)
 • لوح افتخار و جايزه براي سردبيري فصلنامه انگليسي زبان "بهداشت ايران" به عنوان" مجله ممتاز بين المللي" (1388)
 • لوح افتخار ریاست محترم جمهوری، به مناسبت "تلاش‌های خالصانه و آثار ارزشمند و خلاقانه در طول دوران خدمت" (1389)
 • لوح افتخار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای "کوشش خستگی‌ناپذیر در راستای اعتلای دانشکده" (1389)
 • لوح افتخار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برای "سی سال مدیریت و سردبیری مجله بهداشت ایران" (1389)
 • لوح افتخار معاون اول محترم رئیس جمهور از بیست و ششمین جشنواره جهانی خوارزمی، به عنوان "داور پیشکسوت" (1391)
 • لوح افتخار و تندییس جشنواره مجمع خیرین مدرسه ساز ـ تهران (1393)
 • لوح افتخار و تندیس "استاد نمونه" دانشگاه علوم پزشکی تهران (1393)
 • لوح افتخار و تندیس جشنواره ابن سینا برای سردبیری "ماهنامه بهداشت ایران" به عنوان مجله علمی پژوهشی برگزیده (1393)
 • لوح افتخار تقدیر از برگزیدگان گروه‌های علمی فرهنگستان علوم پزشکی ایران (1393)
 • لوح افتخار کمیسیون‌ ملی یونسکو ـ ایران، برای ده سال سردبیری "فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری" (1393)
 • مدير مسئول و سردبير " مجله بهداشت ايران" به زبان انگليسی (1360 تا کنون)
 • مدير مسئول و سردبير " مجله بهداشت جهان" به زبان فارسی (1378 تا کنون)
 • سردبير " مجله کودکان استثنائی" (1380 تا کنون)
 • سردبير " مجله اخلاق در علوم و فناوری" (1384 تا کنون).
 • سردبير " مجله تعليم و تربيت استثنايي (1384 تا کنون).
 • عضويت در چندين انجمن علمی داخلی و خارجی (از 1350 تا کنون).
 • عضو شورای نويسندگی، چندين مجله علمی- پژوهشی داخل و خارج کشور (از 1353 تا کنون) .
 • دبير انجمن ژنتيک ايران (1353 تا 1360).
 • موسس و رئيس انجمن تالاسمی ايران (1365 تا 1369).
 • دبير انجمن بهداشت ايران (1366 تا 1380).
 • عضو کميته داوری جشنواره علمی خوارزمی (1379 تا کنون).
 • عضو موسس و هيا ت مديره انجمن ايرانی اخلاق در علوم و فنا وری (1384 تا کنون).
 • انتشار بيش از يکصد و هشتاد مقاله علمی- پژوهشی به زبان‌های انگليسی، آلمانی و فارسی (از1350 تا کنون)
 • ارائه بيش از دويست و سی مقاله در کنگره های  علمی- تخصصی داخل و خارج کشور (از1350 تا کنون)
 • راهنمايی بيش از يکصد پايان‌نامه (تخصصی، دکتری و کارشناسی ارشد) و پروژه های تحقيقاتی. (از 1352 تا كنون)
 • عضو گروه چهارنفری نگارندگان " واژه نامه زيست شناسی "( انگليسی، فارسی) حدود بيست هزار واژه (1360تا 1369)
 • عضو گروه پنج نفری نگارندگان " واژه نامه پنج زبانه زيست شناسی" (انگليسی، فارسی، آلمانی، فرانسه، اسپانيايی) (1372تا 1380)
 • مجری طرح ملی " بررسی اثرات آلودگی هوای شهر تهران به سلامت انسان " (آغاز 1379 – پایان 1382)
 • ناظر، مشاور و همکار پروژه " طرح ملی ژنوم انسان در جمعيت های مختلف ايرانی" (1381 تا 1385)
 • مجری " طرح کشوری بررسی فراوانی ژنهای کانکسين 26 و پژواکين در کودکان ناشنوا، در اقوام مختلف ايرانی" ( 1381 تا کنون)