۰۲۱-۸۸۹۰۸۴۴۷ - ۰۲۱-۸۸۹۰۹۷۸۴     ۰۲۱-۸۸۸۰۳۰۰۳

اطلاعات کلینیک


تهران، میدان ولی عصر، ضلع جنوبی بلوار کشاورز، شماره ۲۲
۰۲۱-۸۸۹۰۸۴۴۷
 ۰۲۱-۸۸۹۰۹۷۸۴
info@drfarhud.com
farhud@sina.tums.ac.ir

فرم تماس

اطلاعات تماس

   تهران، میدان ولی عصر، ضلع جنوبی بلوار کشاورز، شماره ۲۲
  ۰۲۱-۸۸۹۰۸۴۴۷
  ۰۲۱-۸۸۹۰۹۷۸۴
  ۰۲۱-۸۸۸۰۳۰۰۳
  info@drfarhud.com
  farhud@sina.tums.ac.ir
  ۰۹۹۹۹۹۲۱۳۱۷