۰۲۱-۸۸۹۰۸۴۴۷ - ۰۲۱-۸۸۹۰۹۷۸۴     ۰۲۱-۸۸۸۰۳۰۰۳

استخدام

لطفا نام خود را وارد کنید!

یک آدرس ایمیل معتبر وارد کنید!

ورودی نامعتبر!

ورودی نامعتبر!

ورودی نامعتبر!

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر!

لطفاً شماره تلفن همراه خود را جهت ارتباط ضروری وارد نمائيد!

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

در صورتی که پاسخ مثبت است موارد ذکر شود.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

لطفا نام موسسه، سمت، تاریخ فعالیت، علت ترک خدمت، آخرین حقوق دریافتی، آدرس و تلفن به صورت کامل ذکر شود.

ورودی نامعتبر

لطفا عنوان مدرک، محل اخذ، مدت زمان اخذ مدرک، معدل و توضیحات لازم به صورت کامل ارایه شود.

ورودی نامعتبر

درصورت دارا بودن گواهينامه، آن را ذكر نماييد.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

اینجانب تعهد مي‌نمايم اطلاعات مذكورحقيقت دارد و در غير اين‌صورت سازمان مجاز است تصميمات مقتضي را اتخاذ نمايد.
ورودی نامعتبر است

اطلاعات تماس

   تهران، میدان ولی عصر، ضلع جنوبی بلوار کشاورز، شماره ۲۲
  ۰۲۱-۸۸۹۰۸۴۴۷
  ۰۲۱-۸۸۹۰۹۷۸۴
  ۰۲۱-۸۸۸۰۳۰۰۳
  info@drfarhud.com
  farhud@sina.tums.ac.ir
  ۰۹۹۹۹۹۲۱۳۱۷